گـاهـی سـکــــــــــوت مـی آمـوزد :بـودن ، هـمـیـشـه در فـریـــــــــاد نـیـسـت !" اسـطـوره " شـدن ، یـعـنـی در عـیـن رفـتـن ، بـمــــــــانـی !یـعـنـی بـاشـی یــــــــا نـبـاشـیدوسـتـت داشـتـه بـاشـنـد و دلـتـنـگـتـــــــــ . . . شـونـد . . . !اگـــــــــــر ، نـبـاشـم ... آیـا دلـتـنـگـم مـیـشـو ی ؟؟؟

مشاهده متن کامل ...