درد که بزرگ شد در لباس فریاد نمیگنجد، فقط باید سکوت کرد ! بغض وقتی "بزرگ شد" نمیشکند ، فقط "نفست را میبرد" فاصله وقتی زیاد شد دلت دیگر تنگ نمیشود، فقط "میشکند". عاشقانه هایت وقتی اوج میگیرد" ی باور نمیکند" فقط برای مردم جالب است.... بعضی ها میخندند و میگذرند و بعضی ها "سادگیت " را "پسند " میکنند!

مشاهده متن کامل ...