رِفــــــٰـــــاقَـــــــــتْ مــــِثِ سیــٰـــبــْـــیــل میمونع بِــــ هـــَــرکـَسـٰــی نـِمیٰـــــــاد...

مشاهده متن کامل ...