خــــدایـــــــــــــــا بـــ ایـــــن پســـــرا عقل ندع بـــزا بخندیم عامـــــــــــــــــــــــــین!! بــ این تشنج مغزی هم همینایی ک با کاغذ کشیدع رو بدع گناه دارع دست خودش نی!!پسرع دگ #بیان چــ سوت و کور شدع:)/

مشاهده متن کامل ...