هیـــچـــوقـــــــ نخـــــواســـتــــم بـــا نقـــطهـــ ضـــعــفـــام روبـــ رو بـــشــــمــــ.... #هیـــچوق!!!همیشع ازشون فرار !!ایــن تنها نقطع ضعفم بودع:/

مشاهده متن کامل ...