تعرفه های تلفنهای ثابت بعد از طرح همکدسازی 1- برای تماسهای ثابت داخل استان برای هر ثانیه یک پالس و نرخ هر پالس 5/. (نیم ریال ) نرخ هر دقیقه : ریال 30= 5/. ×60 2- برای تماسهای ثابت به ثابت بین استانی برای هر ثانیه یک پالس و نرخ هر پالس 5/5 ریال ریال 330=5/5 ×60 3- برای تماسهای ثابت به همراه ( همراه اول و سایر اپراتورها) هر ثانیه یک پالس و نرخ هر پالس 4167/10 ریال ریال 625=4167/10×60 علاوه بر این مبالغ به ازای هر خط ماهیانه مبلغی تحت عنوان آبونمان تلفن ثابت دریافت گردد که نحوه محاسبه آن طبق ج ذیل می باشد : شرح شهر روستا آبونمان ثابت 2100 1000 آبونمان متغییر کارکرد تا 10.000 ریال 1900 0 کارکرد از 10.000 تا 100.000 ریال 2900 0 کارکرد بالای 100.000 ریال 4900 0 مکالمات خارجه بر اساس نرخ مصوب هر کشور و سایر خدمات برابر نوع سرویس می باشد به همه خدمات مخابراتی 9% (بر اساس مصوبه مجلس شورای ی ) به عنوان مالیات و عوارض ارزش افزوده سهم ت اضافه می گردد .

مشاهده متن کامل ...