رسول اکرم صلی الله علیه و اله در سخنی گران بها پنج چیزی که خداوند هر گاه برای خانواده ای خیر بخواهد به آنها می دهد را بیان فرموده اند.مشرق- اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمودند:هرگاه خداوند برای خانواده ای خیر بخواهد آنان را در دین دانا می کند، کوچک ترها بزرگ ترهایشان را احترام می نمایند، مدارا در زندگی و میانه روی در ج روزیشان می نماید و به عیوبشان آگاهشان می سازد تا آنها را برطرف کنند.متن حدیث:اذا أرادَ اللّه  بِأهلِ بَیتٍ خَیرا فَقَّهَهُم فِی الدّینِ و َوَقَّرَ صَغیرُهُم کَبیرَهُم و َرَزَقَهُمُ الرِّفقَ فی مَعیشَتِهِم و َالقَصدَ فی نَفَقاتِهِم وَ بَصَّرَهُم عُیُوبَهُم فَیَتُوبُوا مِنها؛"نهج الفصاحه، صفحه ۱۸۱"

مشاهده متن کامل ...