بعدازرقابتهای درون اردویی هیئت ووشو استان آذربایجانغربی وتصمیم گیری توسط کمیته فنی استان ، مربی شایسته شهرستان خوی بنام محمدرضا خوشدل بعنوان سرمربی تیم اعزامی ووشو جوانان استان آذربایجانغربی جهت اعزام به مسابقات کشوری انتخاب شدند. شایان ذکراست که ایشان سرمربیگری تیم نوجوانان ووشو استان رانیز عهده داربودندکه به مقام پنجمی کشور درمجموع تیمی دست یافتند. اردوی تیم منتخب آذربایجانغربی باحمایت اداره ورزش وجوانان شهرستان خوی بزودی درخوی برگزار خواهد شدوبعدازاردوتیم به مسابقات کشوری اعزام خوهدشد.

مشاهده متن کامل ...