اولین گفتگویم با ناشر از معنی کولی آغاز شد . چرا کولی ؟ کولی یعنی چة ؟ - البته ، حتماً . من این کلمه را زندگی کرده ام . با آن معنی شده ام . و باور کرده ام که کولی ام . چیزی میان یاد داشت نشده ها ، اهل هیچ کجا ، راهش از همه جدا ، غریبه ، موضوع داغ وسط گذاشتن و دور زدن ، ناخوانده ، حاشیه و "بی سرزمین تر از باد" . کولی یعنی ؛ وجدان ی برای محرومیت هایش درد نمی گیرد ، .... کولی که باشی و زن ، یعنی مهدور الدم . یعنی آ مکافات . یعنی به جهنم . یعنی بی طبقه و لمپن ، یعنی رجم بدون ... بله داداشم ، یعنی اگر چه کولی ها در تیرة انسان قرار دارند اما ی آنها را به یاد نمی آورد و در تقسیم منزلت ، عد و رفاه اجتماعی ، شناسنامة قابل ارایه ندارند !

مشاهده متن کامل ...