به مناسبت ۲۱ تیرماه روز وحجاب چه تعبیر خوبی شما دا ابا این حجاب احساس آسایش می کنیم و این لباسمشارکت ماست!بله کاملا تعبیر خوب و درستی است حجاب مظهر تقواست.زن مسلمان آن زنی است که هم دین خود راحجاب خود را نگی خود را ظرافتها و لطافتهای خود را حفظ می کندهم از حق خود دفاع می کندهم در میدان معنویت و علم و تحقیق و تقرب به خدا پیشروی می کند و شخصیت های برجسته ای را نشان می دهد و هم در میدان حضور دارد.شما بدانید ن مسلمان در بسیاری از نقاط دنیا امروز به شما نگاه می کنند و از شما یاد می گیرنداین که می بینید در بعضی از کشورهای غربی این جور حجاب ی مورد تهاجم دشمنان دین قرار می گیردنشان دهنده گرایش آنها به حجاب است. بیانات ی

مشاهده متن کامل ...