تعاریف بیماری مورد مشکوک.. وجود پاپول یا هر نوع ضایعه پوستی منطبق با علائم بالینی به خصوص دز نقاط باز بدن که بیش از 14 روز طول کشیده باشد مورد متحمل... مورد مشکوک به همراه وجود سابقه اپیدمیو لوژیک در یک منطقه یا سابقه ایتلا به سالک در همان محل واحتمال عود آن مورد قطعی.. دیدن انگل در اسمر تهیه شده از ضایعه پوستی عامل بیماری زا وراه انتقال سالک یک بیماری پوستی است که توسط انگل تک سلولی به نام لیشمانیا ایجاد می شود که در ایران دو نوع سالک ناشی از لیشمانیا ماژور ولیشمانیا تروپیکا وجود دارد که بیش از 70/ موارد سالک در ایران به دلیل لیشمانیا ماژور می باشد این بیماری توسط گزش پشه خاکی از حیوانات آلوده (جوندگان وسگ) ویا انسان مبتلا به انسان سالم منتقل می شود وعلایم بیماری معمولا 3ماه تا ی ال بعد از گزش ظاهر می گردد.

مشاهده متن کامل ...