مشکل اصلی در رابطه با ایمنی روروک این است که به کودک این اجازه را می دهد تا سریع تر ودورتر از میزان طبیعی بزای ک ن در این سن حرکت کند. ک ن که از روروک استفاده می کنند خودشان را به چیزهای خطر ناک می رسانند مانند اتاق های دیگر .طبقات پایین. بخاری. شومینه. سیم کتری برقی. دستگیره قابلمه. چاقو وچیزهای خطرناک دیگر وچون شیر خوار 6تا15 ماهه از خطرات آگاهی ندارد به وسیله روروک در معرض خطر قرار می گیرد. برخی از حوادث مرتبط با روروک 1 جابه جایی در همان سطح 2 سقوط 3 ضربه به سر 4 وارونه شدن 5 سوختگی

مشاهده متن کامل ...