غریب ِ صادق ، نوای آسمونا عزاخونه شد از غم ، تموم ک شونا هر دلی بی قراره محزون ِ غم ِ یاره اون شب ای آقا ، چی کشیدی تو دنبال مرکب ، می دویدی تو ای غریب آقا ****** دمی که می دویدی ، پیاده پشت مرکب شده زنده برا تو ، مصیبتای زینب نوحه ی روی هر لب وای زینب زینب زینب ک ن گریان ، مادران نالان سر روی نیزه ، میخونه قرآن یا حسین مظلوم شاعر : حاج عباسی

مشاهده متن کامل ...