اپراتورهای تلفن همراه با ارائه سیم کارت های دائمی و اعتباری، هزینه های متفاوتی را برای برقراری هر دقیقه مکالمه دریافت می کنند که از ۲۹۹ ریال تا ۹۳۷ ریال را شامل می شود.به گزارش سرزمین من ایران به نقل از ایسنا، برقراری تماس با استفاده از اپراتورهای تلفن همراه برای سیم کارت های دائمی و اعتباری آنها، تعرفه های متفاوتی دارد و طبق آ ین تغییر تعرفه ها، از ۲۹۹ ریال تا ۹۳۷ ریال را در بر می گیرد.تعرفه مکالمه در  همراه اولهزینه هر دقیقه مکالمه با سیم کارت های دائمی همراه اول به  همراه اول و تلفن ثابت، ۵۷۰ ریال است و برقرای تماس با سیم کارت های ایرانسل و رایتل، ۶۲۵ ریال هزینه دارد. البته معیار محاسبه تعرفه یک تماس بر اساس ثانیه است، یعنی هر ثانیه تماس همراه اول دائمی به همراه اول و تلفن ثابت برابر ۹.۵ ریال و به سایر اپراتورها، ۱۰.۴۱ ریال خواهد بود.همچنین تعرفه برقراری تماس با سیم کارت های اعتباری همراه اول به ازای هر دقیقه مکالمه با همراه اول و تلفن ثابت ۶۷۰ ریال است و برقراری تماس با سیم کارت های ایرانسل و رایتل ۹۳۷ ریال هزینه دارد.تعرفه مکالمه در  ایرانسلدر اپراتور دوم یا ایرانسل دائمی هر دقیقه تماس درون شبکه (تماس با سیم کارت های ایرانسل) و برون شبکه ای (تماس با اپراتورهای همراه اول، رایتل و تلفن ثابت) دارای تعرفه ی ان ۳۳۳ ریال است که هر ثانیه آن هزینه ای برابر ۵.۵۵ ریال خواهد داشت.همچنین تعرفه هر دقیقه تماس درون شبکه ای در سیم کارت های اعتباری اپراتور دوم، ۶۶۹ ریال است. البته اگر مشترک صورتحساب خود را بر اساس ثانیه تنظیم کرده باشد، هر ثانیه مکالمه درون شبکه ای ۱۱.۱۵ ریال خواهد بود. تعرفه برقراری تماس از سیم کارت های اعتباری ایرانسل به سایر اپراتورهای همراه اول و رایتل، ۹۲۹ ریال به ازای هر دقیق (معادل ثانیه ای ۱۵.۴۸ ریال) و به تلفن ثابت، ۷۹۹ ریال به ازای هر دقیقه (معادل ثانیه ای ۱۳.۳۱ ریال)  است.تعرفه مکالمه در رایتلتعرفه برقراری تماس برای مکالمات درون شبک ...

مشاهده متن کامل ...