* * مـردانه بیـا و در دلــم جـاری شو مستانه مرا بخواه و در کاری شو دوری ز من و پیـاله را جُــرم بدان بلــوا و... جنــون ادواری شو * * معشوق تویی و من تو را مجنونی آشفته ی بی دلی، سرا پا خونی شق القمری کرده دلت در دل من دمساز نمی شوم به هر مَه رویی * * انگـار زمـــانه با دلــم...می ســـازد این بار خوشم که دل تو را می بازد فتـــانه ی فرخنـده ی این شـعر دلا روزی به تو می رسد، تو را می تازد فرخنده عابدینی* *

مشاهده متن کامل ...