پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

فطریه
درخواست حذف اطلاعات
سکوت می کنم به اعتبار این دنیا می خواهم خودم باشم و درخت سیب که نذر مادرم باشد می گویند دارچین عطر خوبی دارداین را فدای دیدنت می کنمکمی برایم حرف بزن بگو که فردا کیلومترها از ما دور است بخند شاهزاده ی رویاها ای آ ین فطریه ی عید منبیا خاطراتمان را به حراج بگذاریمشاید توانستیم با پولش برای من کفشی ب یماندازه اش هر چه باشد مهم نیست

مشاهده متن کامل ...
بغض
درخواست حذف اطلاعات
به تمام روزهای قشنگت قسممن آمدمکنار شومینه اتسردم شده بودیادم هست تو برایم یک فنجان قهوه ریختیروزهای تلخ زندگی بیادم آمدبغض گلویم را مهمانی میکردتو سرفه می کردیو من خواب چشمهایت را می دیدمبیدار که شدمتو مرده بودی و منخودم را کفن می ...

مشاهده متن کامل ...
پل های چوبی
درخواست حذف اطلاعات
باورهایم را خاک می کنمیادگاری که ناخواسته به ارث بردمنمی خواهم میراث من باشدپل هایی که از چوب برایم ساختنداین جاده به آ نمی رسدمگر از نو بسازیم را کنار بزنیم ورها کنیم بال کبوتر راو در آ بکاریم همان چیزیکه در آغاز به دنبالش بودیم...

مشاهده متن کامل ...
حروف سرطانی
درخواست حذف اطلاعات
یک روز دلتنگ تمام دنیا می شوم کاش می توانستم خیلی بنویسم خیلی حرف دارم بیشتر از حروف سرطانی وقتی نمی توانم با ی حرف بزنم واژه ها در دهانم بو می کنند تاول می زند بدنم و کلمه کلمه چرکین می شوم مثل حروف اضافه ی جامعه داشت یادم می رفت باید برگردم سر کوچه بروم نانوایی جواد گونه نوبت را رعایت نمی کنم بیچاره مادرم نمی داند این نان سهم او نیست! به خواب می روم صبح می شود چای می ریزد صدایم بلند میشود کم رنگ است مادر ! دلش سلطان می شود آهسته می گوید: چای خشک تمام کرده ایم...

مشاهده متن کامل ...
پل های چوبی
درخواست حذف اطلاعات
باورهایم را خاک می کنم یادگاری که ناخواسته به ارث بردم نمی خواهم میراث من باشد پل هایی که از چوب برایم ساختند این جاده به آ نمی رسد مگر از نو بسازیم را کنار بزنیم ورها کنیم بال کبوتر را و در آ بکاریم همان چیزی که در آغاز به دنبالش بودیم...

مشاهده متن کامل ...
کودکی هایم
درخواست حذف اطلاعات
کودکی هایم را صدا جوابم داد : وای چقدر بزرگ شده ای ! حتماخسته ای ؟گفتم : نه دلم برایت تنگ شده است خندید و گفت:برایم اسباب بازی هایی را که دوست داشتم ن یدند. به جای کارتون ،کارتن دیدم... جلوی دهانش را گرفتم گفتم بس است من هم مقصرم دستی بر موهایش کشیدم و با ناراحتی رفت .

مشاهده متن کامل ...
نفس
درخواست حذف اطلاعات
بد و خوب من برای تو چه فرقی دارد وقتی سراغم را نمی گیری! قول دادی همسایه خاطراتم شوی ببین چه بر سرم آمده است! تاریخ تولدم شدی " تبریک " کدام کادو بوی تو می دهد؟ درگیر تمام لحظه های ندیدنت هستم کمی برایم وقت بگذار با خودت نزد من بیا تا برایت از دلتنگی هایم حرف بزنم به آیینه که نگاه می کنم تو را می بینم باورم نمی شود روزهای اول صدایم میکردی ...نفس خوب یادت هس ت؟

مشاهده متن کامل ...
روزهای تلخ
درخواست حذف اطلاعات
به تمام روزهای قشنگت قسممن آمدمکنار شومینه اتسردم شده بودیادم هست تو برایم یک فنجان قهوه ریختیروزهای تلخ زندگی بیادم آمدبغض گلویم را مهمانی میکردتو سرفه می کردیو من خواب چشمهایت را می دیدمبیدار که شدمتو مرده بودی و منخودم را کفن می ...

مشاهده متن کامل ...
آ ین فطریه
درخواست حذف اطلاعات
سکوت می کنم به اعتبار این دنیا می خواهم خودم باشم و درخت سیب که نذر مادرم باشد می گویند دارچین عطر خوبی دارد این را فدای دیدنت می کنم کمی برایم حرف بزن بگو که فردا کیلومترها از ما دور است بخند شاهزاده ی رویاها ای آ ین فطریه ی عید من بیا خاطراتمان را به حراج بگذاریم شاید توانستیم با پولش برای من کفشی ب یم اندازه اش هر چه باشد مهم نیست

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.