پسری به دختری ریاضی درس میداد...! او را بوسید و دوباره باز بوسید و گفت به این عمل جمع میگویند! ! ...دختر پسر را بوسید... پسر گفت یکی از بوسه های من کم شد به این عمل تفریق میگویند!!! بعد همدیگر را به اغوش کشیدندو یکدیگر را بوسیدند و گفت : به این عمل ضرب میگویند..!!! !...ناگهان پدر دختر امد...! پسرک را تکه تکه کرد و گفت این عمل را تقسیم میگویند...! سپس خشتک پسر رابر روی سرش کشید و جوری بر سرش کوبید که سرش تا کمرش خم شد و گفت این عمل را صورت در م ج میگویند...! ...دیدید چقدر ریاضی شیرین است...!!!!

مشاهده متن کامل ...