وزارت دفاع روسیه پایان حصر دیرا ور را «ش تی ویرانگر» و «بزرگترین پیروزی علیه » توصیف کرده است.

مشاهده متن کامل ...