به زودی اختیارات بیشتری به ادارات امور داده می شود تا خدماتی مانند ید دین و صدور ضمانتنامه ها بیش از پیش تسهیل شود.

مشاهده متن کامل ...