می توانید فکر کنید من یکی از دمدمی مزاج ترین انسان های قرن هستم یا هر چیزی دیگری که خودتان مایل هستید. می توانید نظر بگذارید و مس ه ام ید که این قدر زود نظراتم را تغییر می دهم. ولی به هر حال، قرار است دو وبلاگی شوم. آدرس وبلاگ جدیدم را برایتان می گذارم. آن جا اختصاصا در مورد خودم و روزهایم می نویسم. اینجا هم غیر فعال نمی ماند بلکه به روال وبلاگ قبلی ام پیش از حذف برمی گردد و روی محوریت بابا و زن بابا و مامان. حتی قالبش! دیگر انتخاب این که دوست دارید کدامش را بخوانید با خودتان است. آدرس اینجا را هم بنابر ی ری دلایل امنیتی ظرف چند روز آینده تغییر می دهم. احتمالا یک a به آ ش اضافه کنم. گفتم که بدانید.

مشاهده متن کامل ...