زن بابا اعلام کرده که شنبه برمی گردد. دیگر آن قدر عاقل شده ام که بدانم تنها چیزی که برمی گردد زن بابا نیست. زن بابا که بیاید جیغ و دادها هم دوباره می آیند، پرت شدن لباس های بابا کف حیاط شروع می شود، شیشه ش تن ها دوباره جزوی از زندگی روزمره مان می شود. و من مجبور می شوم به صورت واسطه ی بین مامان و زن بابا که مستقیما با هم حرف نمی زنند بروم روی دیوار. مثلا به زن بابا بگویم: "مامانم می گه آرد نداری یکم بهمون قرض بدی؟" یا "سیب زمینی نداری؟" یکی نیست بهشان بگوید شما که حالا مثلا از داشتن هرگونه رابطه ای با هم خودداری می کنید این میان این قرض گرفتن های واسطه ایتان دیگر چه ای است، بانوان گرامی؟!

مشاهده متن کامل ...