مامانم امروز هی می رود بالای اتاق، هی می رود پایین اتاق، بعد زل می زند و به من می گوید: "خیلی خنگ و بی عرضه ای!" بعد کمی مکث می کند و ادامه می دهد: "درست مثل بابات." حالا یکی به من بگوید با این اوصاف من چه طوری باید روحیه ی مثبت تولید کنم؟

مشاهده متن کامل ...