افرادی که سن خود را تغییر داده اند تکلیف خدمت سربازی آنها چیست؟ جواب: برابر قانون، سن مشمولان از لحاظ خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت از آن، تابع مندرجات اولیه اولین شناسنامه بوده و هرگونه تغییری که بعداً به عمل آمده باشد از لحاظ وظیفه عمومی معتبر نمی باشد مگر اینکه تغییر سن آنان بر مبنای ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب سال 67 صورت گرفته باشد.

مشاهده متن کامل ...