سن مشمولیت در حال حاضر چه سنی است؟ جواب: برابر ماده (2) قانون خدمت وظیفه عمومی، هر فرد ذکور ایرانی در ماهی که طی آن ماه به سن 18سال تمام می رسد مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی است.

مشاهده متن کامل ...