1- کدام مورد در باره سلول جانوری درست است؟ الف: پروکاریوت است ب:دیواره سلولی دارد ج:کلروپلاست ندارد د: هسته مشخصی ندارد 2- کدام نوع از سلول های زیر هسته مشخصی دارند؟ الف: پروکاریوت ها ب: یوکاریوت ها ج: سیانوباکترها د: هیچکدام 3- کنترل هوشمند ورود و وج مواد به درون سلول به عهده کدام بخش سلول است؟ الف:شبکه آندوپلاسمی صاف ب:غشا پلاسمایی ج:دستگاه گلژی د: لیزوزم 4- رشته های کروماتین در کدام بخش سلول قرار دارد؟ الف: درون هسته ب: درون میتوکندری ج: درون هستک د:درون واکوئل 5- کدام عامل در شکل سلول نقش بیشتری دارد؟ الف: عمر سلول ب:وظیفه سلول ج:اندامک های درون سلول د: هیچکدام

مشاهده متن کامل ...