1- مونومر های تشکیل دهنده پلی پپتید ها و پروتئین ها کدامند؟ الف: ارید ب: کربن ج:اسید آمینه د: نیتروژن 2- کدام یک از لیپید ها نمی باشد؟ الف: تری گلسیرید ب: کلسترول ج:استروئیدها د:آنزیم 3- کدام جمله صحیح نیست؟ الف: عملکرد آنزیم ها اختصاصی است ب: جایگاه فعال آنزیم ها پیش ماده های معین و خاصی را می پذیرد ج:بخش عمده ای از آنزیم ها پروتئین هستند د: آنزیم پس از راه اندازی واکنش تغییر اساسی می کند 4- مهمترین و بزرگترین اندامک سلول کدام است؟ الف: میتوکندری ب: سانترول ج: هسته د: ریبوزوم 5- سوختن قند و آزاد سازی انرژی وظیفه کدام ارگانل است؟ الف: میتوکندری ب:هسته ج:ریبوزوم د: هستک

مشاهده متن کامل ...