1- ویژگی حلالیت بالای آب مربوط به کدام یک از خواص آن است؟ الف: ظرفیت گرمایی ویژه ب: خاصیت دو قطبی بودن مولکول های آب ج:پیوند هیدروژنی د: هیچکدام 2- کدام یک از مولکول های زیستی زیر از پلی ارید ها نمی باشد؟ الف: فروکتوز ب: سلو ج:کیتین ج: گلیکوژن 3- کربوهیدرات ها در کدام یک از حالات زیر در گیاهان ذخیره می شوند الف: گلوکز ب:گلیکوژن ج: اروز د: نشاسته 4- عناصر اصلی مولکول های آلی زیستی کدام است؟ الف: کربن،ا یژن و هیدروژن ب: نیتروژن،فسفر و آب ج:ا یژن و دی ا ید کربن د:هیچکدام 5- گروه های اصلی مونو اریدها کدام است ؟ الف: هگزوز ها و پنتوز ها ب:atp و گلوکز ج: دی ارید ها و پلی ارید ها د: الف و ب

مشاهده متن کامل ...