صفات دهگانه ی سگ علی (علیه السلام) فرمودهاند: ده صفت در سگ است که هر آن صفات را داشته باشد خوشبخت (و به روایتی مومن) است: 1: خانه ندارد، و این از صفات مجردین است. 2: شب زنده دار است، و این از علامات عابدین است. 3: چون سفر کند، با خودش چیزی نمیبرد، و این از علامات متوکلین است.4: وقتی که به او چیزی دهید، او را دور برده و در دور میخورد، و این از صفات متواضعین است.5: اگر او را بزنند و تردش کنند، به کمترین چیزی بازگشت میکند، و این از علامات مریدین است.6: هرگز صاحبش را در سختی ترک نمیکند، و این از علامات صابرین است.7: آن زمان که بمیرد میراثی باقی نمیگذارد، و این از علامات زاهدین است.8: ی ره گرسنه است، و این از علامات مجاهدین است.9:ی ره در خوف است، و این از علامات صالحین است.10: به اندک چیزی از دنیا راضی میشود، و این از علامات عاشقین است.منابع:نشان از بی نشانها، چاپ هجدهم، ج اول، ص 310کتاب در ثمین و ماء مَعین چاپ دوم صفحه 457 ـ تالیف آیت الله سید مجتبی حسینی میر صادقی زنجانی کتاب لئالی الاخبار ج 5 – ص 387- 388تحریر المواعظ العددیة، ص: 552

مشاهده متن کامل ...