وقتی خانه تکانی می کنی چیزهایی پیدا می شوند که مدتی برای پیدا شان زمین و زمان را بهم ریخته ای و از نبودنشان اعصابت خط خطی بود.امروز که آن گمشده ها را می بینی، می بینی که زندگی بدون آنها هم جریان خود را داشتهدنیا هم همینطور است...امروز هستیم، فردا نه!در نبودمان جایگزین هایی هستند که دنیا از حرکت نایستد!خانه تکانی این مزیت را دارد که به ما یاد می دهد که هیچ تقدیری فاجعه نیست باور کنید...

مشاهده متن کامل ...