آرامش درون ازهراصلی مهمتره... می گویند با هر باید مثل خودش رفتار کرد !شما گوش نکنید، چون اگر چنین بود از منش و شخصیت هیچ ،چیزى باقى نمی ماند !هر هر چه به سرت آورد فقط خودت باش... نگذار برخورد نادرست آدمها ، اص و طبیعت تو را خدشه دار کند. اگر جواب هر جفایى ، بدى بود که داستان زندگی ما خالى از آدم های خوب می شد !اگر نمی توانى شخص مثبت زندگی ى باشى...اگر براى یاد دادنِ همان خوبى هایى که خودت بلدى ، ناتوان هستیاگر خوبى کردى و بدى دیدىکنار بکش، اما بد نشو.این تنها کاریست که از دستت بر می آید... تو شخص مثبت زندگی خودت باش..

مشاهده متن کامل ...