در عاشورا حتی اسب حسین اب نخورد از وصف دوست داشتن یا سگ اصحاب کهف مثل اونا زنده شد چرا که محبت دوستان خدارا داشت حسین به طرف شخصی در میدان جنگ میرود و او فرار میکن دذ نهایت جایی گیر میکند ماس میکند که من را نکش اما ناگهان میبیند دست در همیانش کرد و 2 انگشتر به او داد در راه سفر کربلا به دخترت قول انگشتر دادی این را بگیر بده به دخترت قلب نازنین اما حسین اینقدر مهربان هست با اینکه گرفتار لشکر جهل شده و حتی به شش ماهه اش رحم نکرده . شش ماهه از فرط تشنگی میمرد اما باز هم مهربانی در وجودش سرازیر میشود اما در مکاشقات یوحنا بحث اینکه جنازه هایی سه روز در زمین ماندهاند اینکه تمام دنیا عزاداری میکنند اینکه مذبح شهید میشود اینکه نهر آب فرات را میبندند اینکه 10 روز تا جنتگ مانده اگر عمری بود بعدا توضیح میدهم ربط این موترد را منبع: http://mohabaat17. /

مشاهده متن کامل ...