چراغ سبز خدایا... چراغ سبـز نشون دادی به دل ِ این بنده ی بدت... یادته ؟! میدونم ، یادته... بهتر از خودم حتی! قبول کن خداجان... قبول کن که چراغ سبـز نشون دادی به دل ِ این بنده ی بدت... * خدایا ، به روزهای آ ماه رمضان نزدیک می شیم... * خدایا... چشمام موند که موند به همون چراغ سبزی که به دلم نشون دادی... ممنونتم.

مشاهده متن کامل ...