(ص):« هر شب قدر را بیدار بماند گناهانش آمرزیده می­شودحتی اگر تعداد آنها به تعداد ستارگان آسمان و به سنگینی کوه ها باشد…»************** اکرم(ص): «هر شب قدر را احیا بدارد تا سال بعدی عذاب از او برداشته می­شود»**************** اکرم(ص):« هر شب قدر را با ایمان و محاسبه بیدار ماندتمام گناهان گذشته و آینده­اش بخشیده می­شود»************* صادق(ع): «قلب ماه رمضان شب قدر است»*********** صادق(ع):«حضرت درباره شب قدر فرمود: شب فاطمه است و قدر خداوند استپس هر حق شناخت فاطمه را به جا آورد ، شب قدر را درک کرده است»************** صادق(ع): «تقدیرات در شب نوزدهم است و حتمی شدن آن درشب بیست و یکم و امضای آن در شب بیست و سوم»

مشاهده متن کامل ...