یک فرمول ریاضی برای پیدا اول هر جزء قرآن آیا می خواهید بدانید اول هر جزء درکدام صفحه از قرآن کریم وجود دارد؟اگر از ی بپرسیم شماره صفحه ای که جزء نهم با آن شروع می شود چند است؟خیلی آسان است جزء نهم یعنی شماره 9 ، 1 را از 9 کم می کنیم می شود 8 8 را در 2 ضرب می کنیم می شود 16سپس شماره 2 را به سمت راست شماره 16 اضافه می کنیم که می شود 162 این شماره همان صفحه ای است که جزء نهم با آن شروع می شودبرای شما مثال دیگری می زنیم:مثلآ برای پیدا صفحه آغازین جزء بیست ویکم21منهای 1 = 20 20 ضرب 2 = 40 شماره دو را به سمت راست 40 اضافه می کنیم می شود: 402پس جزء بیست ویکم در صفحه 402 واقع است . بیشتر تمرین کنید تا بیشتر بدانید

مشاهده متن کامل ...