بیمارم و من جز تو پرستار ندارم جز ناله ی پیوسته دگر کار ندارم ای باغ وبهارم ، شد فصل خزانم من می روم امشب ، با قد کمانم مظلوم علی جان ، مظلوم علی جان ازحادثۀ کوچه به لب نگوشدم بین در و دیوار دعاگوی تو بودم ای من به فدای ، چشمان تر تو تاهستم علی جان ، هستم سپر تو مظلوم علی جان ، مظلوم علی جان سوزانده مرا اشک غریبانه ات ای یار توشمعی ومن سوخته پروانه ات ای یار گرچه همه سوزم ، گرچه همه دردم تا لحظه آ ، دور تو بگردم مظلوم علی جان ، مظلوم علی جان بیمار تو را سجده آ بود امشب با دست خودم شانه زدم بر سر زینب پر گشته مشامم ، از بوی حسینم من بوسه بگیرم ، از روی حسینم مظلوم علی جان ، مظلوم علی جان

مشاهده متن کامل ...