_ زیییینگ + کیه؟ _ مخابرات + _ ... + _ ... + بینگ! (در وا میشود!) × کی بود؟ + مگه تلفن هم کنتور داره؟؟؟ _ بِبُر سیمشو! = تینگ! (سیم چین سیم را برید!) (مدیونین اگه فک کنین، فک یادمون رفته قبض تلفن رو پرداخت کنیم، اومدن قطعش کنن! اونم از تو خونه! ) + آقا دارین چیکار میکنین؟؟؟؟ = داریم تلفنتون رو درست میکنیم! قطع شده!!! + تلفن ما وصله که! = عه! شماره تون چنده؟ + ******** = پس ******** مال کیه؟ + اونور طبقه ی دو. = :/ + :| = جینگ (سیم مجددا وصله پینه میشود) برو ببین بوق دارین...

مشاهده متن کامل ...