گفتم:خدایا از همه دلگیرم گفت حتی من؟ گفتم:خدایا دلم را ربودند گفت:پیش از من؟ گفتم:خدایا چقدر دوری گفت:تو یا من؟ گفتم:خدایا تنهاترینم گفت:پس من؟ گفتم:خدایا کمک خواستم گفت:از غیر من؟ گفتم:خدایا دوستت دارم گفت:بیش از من؟ گفتم:خدایا انقدر نگو من! گفت:من توام، تو من

مشاهده متن کامل ...