پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

مسئله
درخواست حذف اطلاعات
در اینجا یک مسئله بسیارآسان مطرح شده که می توانیدبه آن پاسخ دهید: 8عدد سیب موجود است که از لحاظ شکل و اندازه ی ان هستند ولی یکی از آن ها جرم بیشتری دارد شما یک ترازوی دو کفه در اختیار دارین وبایدفقط با دوبار وزن سیب سنگین تر راپیدا کنید ؟؟

مشاهده متن کامل ...
مسئله
درخواست حذف اطلاعات
در اینجا یک مسئله بسیارآسان مطرح شده که می توانیدبه آن پاسخ دهید: 8عدد سیب موجود است که از لحاظ شکل و اندازه ی ان هستند ولی یکی از آن ها جرم بیشتری دارد .شما یک ترازوی دو کفه در اختیار دارین وبایدفقط با دوبار وزن سیب سنگین تر راپیدا کنید ؟؟

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.