اما توی دلم غر زدم : -ای مرده شور، ریخت کثیف و بوی گوگردتو ببره .سبزی گندیده دیمی چیزی نگفت . لیوان نوشیدنی شو روی میز گذاشت .از جا بلند شد ، دستش و دراز کرد . پیپ قهوه ای و خوشگل اش را از روی کمد چوبی پشت سرش برداشت . http://mrabbaszadeh2. / نا ،هم سیگار می کشید هم پیپ ،هم تند تند نوشیدنی می زد تو رگ . این دیگه چه جونوری بود . به ارومی و با حوصله ، توتون کاپیتان بلاک، داخل پیپ ریخت و فندک زد . بوی خوش توتون توی اتاق مجلل مهدی پیچید. بقیه در ادامه مطلب http://mrabbaszadeh2. /

مشاهده متن کامل ...