پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

منفسخ،انفساخ ، فسخ، تفاسخ
درخواست حذف اطلاعات
فرق منفسخ و انفساخ:منفسخ اختصاص به عقود جایز دارد ولی انفساخ اعم است یعنی هم در عقود جایز و هم در عقود لازم فابلیت اعمال دارد/ منفسخ بر هم خوردن خود بخودی است که در اثر عارضه، ح یا وضعیتی در یکی از طرفین مانند فوت/جنون/و سفه ولی در مورد انفساخ ناشی از عوامل خارجی مانند فورس مازور (جنگ.ز له.سیل.......)یا قطع رابطه تین و یا حتی وضع فانون جدید و یا صدور فتوی از جانب مراجع _________________ فرق منفسخ و فسخ:منفسخ بر هم خوردن خود بخودی عقد است در اثر حدوث وضعیتی از قبیل فوت و جنون برای یکی از متقاعدین در عقود جایز حال انکه فسخ در اثر اراده یکی از طرفین عقد است چنانکه در ماده 945 ق م :کلیه عقود جایز بموت احد از طرفین منفسخ می شود و هم چنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است / منفسخ مختص عقود جایز است و استثنائا در خصوص تلف موضوع عقود معاوضی نیز استعمال شده مانند مواد387 /483 ق م/ هر جند فسخ مختص عقود جایز است ولی استثنائا در عقود لازم نیز فابل اعمال است ____________________________ تفاوت بین فسخ و تفاسخ: اولا : فسخ علی الاصول اختصاص به عقود جایز دارد و حال انکه تفاسخ علی الاصول اختصاص به عقود لازم دارد ثانیا:فسخ جزء ایقاعات محسوب است ولی تفاسخ جزء اسباب سقوط تعهدات میباشد ثالثا:فسخ با اراده یک جانبه و یکطرفه محقق می گردد ولی تفاسخ با 2 اراده (ارادتین)و نیاز به تراضی و توافق لااقل 2 اراده دارد

مشاهده متن کامل ...
سرنوشت
درخواست حذف اطلاعات
اگرگاهی ندانسته به احساس توخندیدم! ویا از روی خودخواهی فقط خود را پسندیدم! اگراز دست من درخلوت خود گریه ای کردی! اگربد وهرگزبه روی خود نیاوردی! اگرزخمی چشیدی گاه گاهی اززبان من! اگررنجیده خاطر گشتی ازلحن بیان من! نمیگویم میان سجده ی سبزت دعایم کن ! فقط امشب شب قدراست تولطفی کن حلالم کن

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.