اس ام اس خنده داراین روزها تلخم دست برداشته ام از توجه بی وقفه به حضور آدمها پرهیز میکنم از ثبت حضورهایی که ماندگاری ندارند این روزها تلخ تر از همیشه از همه آدمها بریده ام ! درد دارد “امروز” حرفی برای گفتن نداشته باشی با ی که تا “دیروز” تمام حرف هایت را فقط به او می گفتی ! حوا بودن تاوان سنگینی دارد وقتی آدم ها برای هر دم و بازدم به هوا نیاز دارند چه معادله ی نابرابری وقتی من برای دیدنت چشمانم را میبندم و تو برای ندیدنم !

مشاهده متن کامل ...