از خوبی های (!) مرگ توی فامیل های درجه یک -درست می خوانی مرگ علاوه به تمام غصه هایش خوبی هم دارد- از خوبی های (!) مرگ توی فامیل های درجه یک ترس است ترسی ست که می افتد به جان لحظه هایت سفت می چسبی به بازمانده ها مهم نیست چقدر آزارت بدهند یا چقدر زمان بندی زندگیت را به ریشخند بکشند ترس از دست دادن آنقدر قوی می شود که هیچ چیز برایت مهم نیست جز نگه داشتن تمام آنچه باقی مانده ست... منبع: http://nanooshak. /

مشاهده متن کامل ...