فشار های عصبی تحملش برای ن آسان تر است این از عمیق ترین باورهای من است نه برای اینکه زن، جنسش از صبر است یا تحمل با سلول های تنش گره خورده، نه فشار های عصبی تحملش برای ن آسان تر است چون ن چون دختران چون حتی ها برای تحمل غم هایشان خودشان را قیچی می کنند آنقدر جلو می روند تا درد تا غم تا غصه و اندوه فراموش شود دست های تمام غمینه ن دنیا را نگاه کنی ناخن هایشان را چیده اند موهایشان کوتاه است و با چشم هایشان دنیا را آبیاری می کنند... منبع: http://nanooshak. /

مشاهده متن کامل ...