اوכּ کَــωــے کهـ בاره واسِهـ مـــآ هَــــבفــاے بـــــَבانــــقـَב فِکـــــ کــُכּ زاخــــار تا بِـگیرے سَــرطاכּ مــَغـــزفقــَط یاבت باشهـ نَـــــیاے یِـــوقتــــــ طرفــایهـ مـטּچون میوفــــــتـے جُــــلو پـامـ عیـטּ تَلفــــاتِ جَنگــــــتــَعریفے نَـــــבاره حَــریفــمـــوכּ ضعیفهـ موشــهـدریچهـ گوشـِــش کوچیکـــــ مِثهـ ضَریبهـ هوشِـــــشــ!!{مهراב هیـבטּ}{}_______________________________________________________________+בلمــ واسهــ בوستامــ تنگ شـבههههههههههههــ! {}نگییییییییییییییییییـیـטּ!

مشاهده متن کامل ...