نقش تصاویر ای در اکتشاف معادن (gis) دسته: زمین شناسی و نفت بازدید: 10 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 13381 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 147 فهرست عنوان صفحه فصل اول: کانسارهای سرب و روی 1-1 مقدمه 1 2-1 ژئوشیمی و میزالوژی سرب 2 3-1 ژئوشیمی و میزالوژی روی 2 4-1 انواع کانسارهای سرب و روی 3 1-4-1 اسکارن 3 2-4-1 رگه ای 5 1-2-4-1 کانسارهای هیپوترمال 5 2-2-4-1 کانسارهای مزوترمال 6 3-2-4-1 کانسارهای زینوترمال 6 3-4-1 استراتاباند 8 1-3-4-1 تیپ دره می سی سی پی 8 2-3-4-1 لایه ای 10 3-3-4-1 ماسیوسولفاید 11 4-4-1 کانسارهای دگرگونی 13 5-1 کانسارهای سرب و روی مهدی آباد 15 1-5-1 زمین شناسی کانسار سرب و روی مهدی آباد 15 1-1-5-1 سازند سنگستان 16 2-1-5-1 سازند تانت 16 3-1-5-1 سازند آب کوه 17 4-1-5-1 نهشته های کواترنر 17 فصل دوم: کلیات بر سیستم اطلاعات جغرافیایی gis 1-2 کلیات بر سیستم اطلاعات جغرافیایی gis 19 2-2 سیستم اطلاعات جغرافیایی gis 20 3-2 اه سیستم اطلاعات 22 4-2 عناصر و اجزای gis 23 5-2 قابلیت های تحلیلی یک سیستم اطلاعاتی جغرافیایی 24 6-2 کاربرد های (gis) 25 1-6-2 استفاده از gis در برنامه ریزی شهری 62 2-6-2 gis در مدل سازی مانورهای نظامی 26 3-6-2 gis در برخورد با سوانح طبیعی مانند ز له 27 4-6-2 تکنولوژی gis به همراه گیرنده های gps در شرایط اضطراری نشت نفت در آب دریا 27 5-6-2 gis در بررسی و ارزی فرسایش خاک 27 6-6-2 gis در علوم ی عمران 28 7-2 gis در اکتشاف معدن 28 1-7-2 تعیین مکان و محدودة پی جویی 29 2-7-2 تعیین مکان و محدودة اکتشاف نیمه تفضیلی 30 3-7-2 تعیین محدودة حفاری های اکتشافی 38 4-7-2 تعیین مکان و محدودة اکتشاف تفضیلی 31 5-7-2 تعیین حمل تأسیسات و ماشین آلات معدن 32 8-2 کاربرد gis در ی معدن (1) 32 9-2 کاربرد gis در ی معدن (2) 23 10-2 کاربرد gis در ی معدن (3) 34 فصل سوم: سنجش از دور 1-3 مقدمه 35 2-3 مبانی سنجش از دور 35 3-3 طیف الکترومغناطیس 37 4-3 مدارها 38 5-3 گزینش سیستم مناسب 40 فصل چهارم: نمایش داده ها 1-4 مقدمه 42 2-4 تعریف نقشه 42 3-4 عوارض نقشه 42 4-4 ساختار نقشه 43 5-4 مقیاس نقشه 43 6-4 سیستم تصویر نقشه ها 44 1-6-4 سیستم تصویر ل 45 2-6-4 سیستم تصویر utm 45 3-6-4 سیست ...

مشاهده متن کامل ...