همه چیز درباره راه های باطل شدن وک درباره بر طرف عقد وک باید بیان داشت، همانطور که موکل با اذن خود شخصی را انجام کاری از جانب خود می نماید، لذا بنا بر صلاحدید خود خواهد توانست هر زمان شخص را از سمت خود عزل نماید؛ مگر آنکه این حق را در وک اعطایی از خود سلب کرده باشد. از آن طرف همین حق و اختیار برای نیز وجود خواهد داشت تا هر زمان که بخواهد از سمت خود استعفا دهد؛ مگر آنکه چنین حقی برای وی وجود نداشته باشد. از همین روی باید بیان داشت که علاوه بر این موارد، وک ممکن است بر اثر فوت یا موکل از میان برود. این امر به ذات عقد وک باز می گردد، و همین امر است که وک را از سایر عقود قانونی متمایز می گرداند. چه اینکه در اکثر عقود قانون مدنی فوت طرفین عقد تاثیری در بقای عقد ایجاد شده نخواهد داشت. به عبارت دیگر همانطور که هر یک از یا موکل هر زمان که بخواهند می توانند استعفا و یا عزل نمایند، البته بایستی توجه داشت که وک بلاعزل هست یا خیر، فوت هر یک از آنها نیز اصولاً عقد وک را از میان خواهد برد. البته به این موارد می بایست سفه و از بین رفتن موضوع عقد وک یا انجام موضوع وک را نیز افزود .

مشاهده متن کامل ...