آیا می توان برای سفته همچون چک؛ تامین خواسته درخواست کرد؟ در صورتی که سفته به بانک ارائه شود و واخواست آن انجام گیرد می توان از دادگاه درخواست تامین خواسته کرد. واخواست سفته همانند دریافت گواهی عدم پرداخت چک می باشد با این تفاوت که برای واخواست سفته ۳ درصد مبلغ سفته را باید به بانک پرداخت کنید تا واخواست انجام شود.

مشاهده متن کامل ...