آیا مجازات توهین و افترا برای فرد سوء پیشینه موثر ایجاد خواهد کرد؟ خیر مجازات تعیین شده برای توهین و افترا حسب مورد شلاق و حبس و جزای نقدی میباشد که در هر صورت سوء پیشینه موثر برای فرد ایجاد نخواهد کرد. در صورتیکه شخصی که به او توهین شده است گذشت کند آیا فرد مجازات خواهد شد؟ به دلیل اینکه جرم توهین و افترا جزء جرائم قابل گذشت میباشد لذا با گذشت شاکی دیگر مجازاتی برای فرد در نظر گرفته نخواهد شد.

مشاهده متن کامل ...