به فرزند دختر تا چه سنی باید حق اولاد پرداخت شود ؟ پاسخ: به فرزندان بیمه شدگان تامین اجتماعی که دارای سابقه حداقل ۷۲۰ روز حق بیمه باشند: ۱. تا ۱۸ سالگی ۲. مازاد بر ۱۸ سالگی نیز مشروط به اینکه منحصرا شاغل به تحصیل باشند یا اینکه بدلیل معلولیت به گواهی سازمان تامین اجتماعی قادر به کار نباشند کمک عائله مندی تعلق میگیرد. نکته مهم اینکه دراینخصوص تفاوتی بین فرزند دختر و پسر وجود ندارد.

مشاهده متن کامل ...