جلسه شماره 1 - روز یکشنبه 15 تیر تشکیل شد . برای اینجا کلیک کنید . جلسه شماره 2 - روز یکشنبه 22 تیر تشکیل شد . برای اینجا کلیک کنید . جلسه شماره 3 - روز یکشنبه 29 تیر تشکیل شد . برای اینجا کلیک کنید . جلسه شماره 4 - قرار است طیق روال هفتگی در روز یکشنبه 5 مرداد تشکیل شود . جلسه شماره 5 - قرار است طیق روال هفتگی در روز یکشنبه 12 مرداد تشکیل شود . جلسه شماره 6 - قرار است طیق روال هفتگی در روز یکشنبه 19 مرداد تشکیل شود . جلسه شماره 7 - قرار است طیق روال هفتگی در روز یکشنبه 26 مرداد تشکیل شود . جلسه شماره 8 - قرار است طیق روال هفتگی در روز یکشنبه 2 شهریور تشکیل شود .

مشاهده متن کامل ...